กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power)

กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power)

กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power)

กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) คือ ผลคูณของแรงดันไฟฟ้ากับกระแส ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์แอมป์หรือวีเอ(VA)มัก ใช้เรียกขนาดกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า

เควีเอ (kVA) หรือ Kilovolt Ampere

เควีเอ (kVA) หรือ Kilovolt Ampere คือหน่วยของกำลังไฟฟ้าปรากฏเป็น หนึ่งพันวีเอ มักใช้เรียกขนาดหม้อแปลง เช่น 1 เควีเอ เท่ากับ หนึ่งพันวีเอ และ 1 เอ็มวีเอ เท่ากับ หนึ่งล้านวีเอ

เควีเอ (kVA) หรือ Kilovolt Ampere

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า หรือ เพาเวอร์ แฟคเตอร์ (Power Factor)

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า หรือ เพาเวอร์ แฟคเตอร์ (Power Factor) คือ อัตราส ่วนระหว ่างกำลังไฟฟ้า จริง (วัตต์) กับกำลังไฟฟ้าปรากฏ (วาร์) โดยมีหน่วยวัดเป็น เปอร์เซ็นต์หรือ ร้อยละ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าถือได้ว ่าเป็นตัววัด ประสิทธิภาพของการส่งจ่ายหรือการใช้กำลัง ไฟฟ้าได้อย่างหนึ่ง ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ดี ควรมีค่าไม่ตำกว่า85-90%

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า หรือ เพาเวอร์ แฟคเตอร์ (Power Factor)