คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี

 

โปรแกรมคำนวณภาษี 2560

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี ช่วงนี้เป็นช่วงสำหรับผู้ที่มีรายได้ต้องยื่นเสียภาษีกันแล้ว และโปรแกรมคำนวณภาษีอย่างง่าย จะช่วยให้ทุกคนสามารถเตรียมวางแผนเรื่องภาษีได้ดียิ่งขึ้น

 

ภาษี คืออะไร

ภาษี หมายถึง เงินที่เก็บจากประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
1. ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการค้า บริการ และอุตสาหกรรม เช่นภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น
2. ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า อากรแสตมป์ อากรมหรสพ อากรสุรา เบียร์และเครื่องดื่ม ค่าใบอนุญาตการให้มีอาวุธปืน ภาษีสินค้าเข้าสินค้าออก ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงป่าไม้ เป็นต้น ประชาชนจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเสียภาษีตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี