คำนวณภาษี 2561 ปีภาษี 2560

โปรแกรมคำนวณภาษี 2561

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี

คำนวณภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี
คำนวณภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี

โปรแกรมคำนวณภาษี ปรับปรุงใหม่ 2561 ปีภาษี 2560

ภาษี คืออะไร

ภาษี หมายถึง เงินที่เก็บจากประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
1. ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการค้า บริการ และอุตสาหกรรม เช่นภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น
2. ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า อากรแสตมป์ อากรมหรสพ อากรสุรา เบียร์และเครื่องดื่ม ค่าใบอนุญาตการให้มีอาวุธปืน ภาษีสินค้าเข้าสินค้าออก ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงป่าไม้ เป็นต้น ประชาชนจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเสียภาษีตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91

1. เงินได้พึงประเมิน

2. ค่าใช้จ่าย รายการลดหย่อน และรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น

 
 

    หมายเหตุ
  1. ผลการคำนวณเป็นการประมาณภาษีที่ท่านต้องชำระเบื้องต้นเท่านั้น
  2. ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ประกอบการยื่นภาษีได้
  3. ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0.27744 ss