คำนวณภาษี 2561 อัตราภาษีใหม่ ปีภาษี 2560 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี

โปรแกรมคำนวณภาษี 2561

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี

คำนวณภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี
คำนวณภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี

โปรแกรมคำนวณภาษี ปรับปรุงใหม่ 2561 ปีภาษี 2560

ภาษี คืออะไร

ภาษี หมายถึง เงินที่เก็บจากประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
1. ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการค้า บริการ และอุตสาหกรรม เช่นภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น
2. ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า อากรแสตมป์ อากรมหรสพ อากรสุรา เบียร์และเครื่องดื่ม ค่าใบอนุญาตการให้มีอาวุธปืน ภาษีสินค้าเข้าสินค้าออก ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงป่าไม้ เป็นต้น ประชาชนจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเสียภาษีตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนลดหย่อนภาษี

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91

1. เงินได้พึงประเมิน

2. ค่าใช้จ่าย รายการลดหย่อน และรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น

 
 

    หมายเหตุ
  1. ผลการคำนวณเป็นการประมาณภาษีที่ท่านต้องชำระเบื้องต้นเท่านั้น
  2. ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ประกอบการยื่นภาษีได้
  3. ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง