ระบบแรงสูง High Voltage System

ระบบแรงสูง High Voltage System

ระบบแรงสูง High Voltage System หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่าง
เฟส (Phase to phase) เกิน 1,000 โวลต์ หรือ
แรงดันเทียบกันเกิน 600 โวลต์