สายดินเพื่อความปลอดภัย Equipment Grounding Conductor

สายดินเพื่อความปลอดภัย, สายเขียว,

สายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า, สายดินเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสายดินป้องกัน (Equipment Grounding Conductorหรือ Protective Conductor หรอื P.E.)

คำเหล่านี้ล้วนมีความหมายเดียวกัน คือสายดินป้องกัน หมายถึง สายไฟเส้นที่มีไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้ไฟฟ้า ปลายด้านหนึ่งของสายดินจะต้องมีการต่อลงดิน ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับวัตถุ

หลักดิน (Ground Rod หรือ Grounding Electrode หรือ Earth Electrode)

หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการให้มีศักย์ไฟฟ้า เป็นศูนย์เท่ากับพื้นดินและมีการทำงานร่วมกับ อุปกรณ์ป้องกันวงจรเช่น ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ การเดินสายดินป้องกันที่ถูกต้องให้ เกิดความปลอดภัยจะต้องทำให้เป็นระบบ สายดินฯ โดยมีการต ่อเข้ากับสายนิวทรัลที่ เมนสวิตช์(ยกเว้นห้องชุดของอาคารชุด) มิใช่การเดินสายดินไปลงดินอย่างเดียว (รายละเอียดดูในเรื่องสายดิน และเมนสวิตช์) หมายเหตุสายดินโดยทั่วไปจะมีสองชนิด คือ 1. สายดินเพื่อให้ทำงานได้(functional earthing conductor) เป็นสายดินที่ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย 2. สายดินป้องกัน (protective earthing conductor) เป็นสายดินที่มีไว้เพื่อความ ปลอดภัย สายดินที่จะกล่าวถึงทั้งหมด ในเอกสารนี้จะหมายถึงเฉพาะ สายดิน ป้องกัน โดยจะเรียกสั้นๆว่า สายดิน