สายต่อหลักดิน Grounding Electrode Conductor

สายต่อหลักดิน (Grounding Electrode Conductor หรือ Earthing Conductor)

สายต่อหลักดิน (Grounding Electrode Conductor หรือ Earthing Conductor) คือ สายตัวนำที่ใช้ต่อระหว่างหลักดิน กับส่วนที่ต้องการต่อลงดิน ซึ่งในที่นี้หมายถึง สายที่ต่อระหว่างหลักดินกับขั้วต่อสายศูนย์ (นิวทรัล) หรือกับขั้วต่อสายดินในแผงสวิตช์ ประธาน (ตู้เมนสวิตช์) เพื่อให้ระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการต่อลงดิน

สายต่อหลักดิน Grounding Electrode Conductor