หลักดิน Ground Rod หรือ Grounding Electrode

หลักดิน (Ground Rod หรือ Grounding Electrode หรือ Earth Electrode)

หลักดิน (Ground Rod หรือ Grounding Electrode หรือ Earth Electrode) หมายถึง แท่งหรือแผ่นโลหะที่ฝังอยู่ในดินเพื่อทำหน้าที่แพร่หรือกระจายประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าให้ไหลลงสู่ดินได้โดยสะดวก วัตถุที่จะนำมาใช้เป็นหลักดิน เช่น แท่ง ทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. (5/8 นิ้ว) ความยาวมาตรฐานต้องยาว ไม่น้อยกว่า 2.40เมตร เป็นต้น

หลักดิน (Ground Rod หรือ Grounding Electrode หรือ Earth Electrode)