เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1 หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เต้าเสียบต้อง มีสายดิน เพราะมีความหนาของฉนวนไฟฟ้า เพียงพอสำหรับการใช้งานปกติเท่านั้น และ มักจะมีเปลือกนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำ ด้วยโลหะเพื่อความปลอดภัย ผู้ผลิตจึงจำเป็น จะต้องมีการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า เข้ากับส่วนที่เป็นโลหะนั้น เพื่อให้สามารถต่อ ลงดินมายังตู้เมนสวิตช์โดยผ่านทางขั้วสายดิน ของเต้าเสียบ-เต้ารับ จึงต้องใช้เต้าเสียบที่ มีขั้วสายดิน เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้หาก ผู้ผลิตมิได้ต่อสายดินมาให้ถือว่าเป็นเครื่องใช้ ไฟฟ้าประเภท 0 ซึ่งปัจจุบันนี้มาตรฐานสากล ไม่รับรองหรือยินยอมให้ผลิตมาใช้งาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1