เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ตารางอัตราการหักค่าใช้จ่าย

ตารางอัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)

เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)

 1.  การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ
  • (ก) สำาหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 60 
  • (ข) สำาหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 40 
  • การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 2.  การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน ร้อยละ 60
 3.  การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่างๆ ร้อยละ 60
 4.  การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
 5.  การทำากิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล ร้อยละ 60
 6.  การทำารองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
 7.  การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
 8.  การทำา ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
 9.  การทำากิจการโรงแรม หรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจำหน่าย ร้อยละ 60
 10.  การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย ร้อยละ 60
 11.  การทำาสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำาอาง ร้อยละ 60
 12.  การทำาวรรณกรรม ร้อยละ 60
 13.  การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชรพลอย หรืออัญมณีอื่นๆ รวมทั้ง การขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
 14.  การทำากิจการสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะ ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจำาหน่ายยา ร้อยละ 60
 15.  การโม่หรือย่อยหิน ร้อยละ 60
 16.  การทำาป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น ร้อยละ 60
 17.  การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ ร้อยละ 60
 18.  การทำาบล็อกและตรา การรับพิมพ์หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 60
 19.  การทำาเหมืองแร่ ร้อยละ 60
 20.  การทำาเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ร้อยละ 60
 21.  การทำาเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา ร้อยละ 60
 22.  การทำหรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 60
 23.  การทำน้ำแข็ง ร้อยละ 60
 24.  การทำกาว แป้งเปียก หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และการทำแป้งชนิดต่าง ๆ ที่มิใช่เครื่องสำอาง ร้อยละ 60
 25.  การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสำเร็จรูป ร้อยละ 60
 26.  การซักรีด หรือย้อมสี ร้อยละ 60
 27.  การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต ร้อยละ 60
 28.  รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง ร้อยละ 60
 29.  การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยเด็ดขาดจากการขายฝาก ร้อยละ 60
 30.  การรมยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำเร็จรูป ร้อยละ 60
 31.  การฟอกหนัง ร้อยละ 60
 32.  การทำาน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล ร้อยละ 60
 33.  การจับสัตว์น้ำ ร้อยละ 60
 34.  การทำากิจการโรงเลื่อย ร้อยละ 60
 35.  การกลั่น หรือหีบน้ำมัน ร้อยละ 60
 36.  การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ร้อยละ 60
 37.  การทำากิจการโรงสีข้าว ร้อยละ 60
 38.  การทำาเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ ร้อยละ 60
 39.  การอบหรือบ่มใบยาสูบ ร้อยละ 60
 40.  การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ ร้อยละ 60
 41.  การฆ่าสัตว์จำาหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ ร้อยละ 60
 42.  การทำานาเกลือ ร้อยละ 60
 43.  การขายเรือกำาปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป หรือแพ ร้อยละ 60
 44.  เงินได้ประเภทที่มิได้ระบุข้างต้น ให้หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)

โปรแกรมคำนวณภาษี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม