เบรกเกอร์ (เซอร์กิตเบรกเกอร์) หรือ สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ

เบรกเกอร์ (เซอร์กิตเบรกเกอร์) หรือ สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ

เบรกเกอร์ (เซอร์กิตเบรกเกอร์) หรือ สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถใช้ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าได้ในขณะใช้งานปกติ และยังสามารถตดักระแสไฟฟ้าเกินหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรโดยอัตโนมัติได้ด้วย ทั้งนี้การเลือกใช้เบรกเกอร์จะต้องเลือกขนาดพิกัดในการตัดกระแสลัดวงจร (IC) ของเบรกเกอร์ให้สูงกว่า ขนาดกระแสลัดวงจรที่เกิดขึ้นในวงจรนั้นๆ

เบรกเกอร์ (เซอร์กิตเบรกเกอร์) หรือ สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติ