ระบบแรงต่ำ Low Voltage System ระบบแรงต่ำ Low Voltage System หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่าง เฟส (Phase to phase) ไม่เกิน 1,000 โวลต์ หรือแรงดันเทียบกันไม่เกิน 600 โวลต์