ระบบแรงสูง High Voltage System ระบบแรงสูง High Voltage System หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันระหว่าง เฟส (Phase to phase) เกิน 1,000 โวลต์ หรือ แรงดันเทียบกันเกิน 600 โวลต์