เมนสวิตช์ Main Switch หรือสวิตช์ประธาน           เมนสวิตช์ Main Switch หรือสวิตช์ประธาน หมายถึง อุปกรณ์ตัวหลักที่ใช้ตัดต่อวงจรไฟฟ้าของสายเมนเข้าอาคาร กับสายภายในทั้งหมด จึงเป็นอุปกรณ์สับ-ปลดวงจรไฟฟ้าตัวแรก ถัดจากมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้าเข้ามาในบ้าน เมนสวิตช์อาจเป็นอุปกรณ์ตัดไฟหลักตัวเดียว หรือจะอยู่รวมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในตู้แผงสวิตช์ (switchboard) กรณีหลังจะรวมเรียกว่าตู้เมนสวิตช์ เมนสวิตช์จึงอาจจะเป็นสวิตช์ คันโยกที่ตัดโหลดได้ (load-break switch) อาจเป็นเบรกเกอร์