วางแผนภาษี 2562 ปีภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมคำนวณภาษี

วางแผนภาษี 2562 ปีภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมคำนวณภาษี

วางแผนภาษี 2562 ปีภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมคำนวณภาษี ภงด.91 วางแผนลดหย่อนภาษี

วางแผนภาษี 2562 ปีภาษี 2561

ภาษี คืออะไร

ภาษี หมายถึง เงินที่เก็บจากประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
1. ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการค้า บริการ และอุตสาหกรรม เช่นภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น
2. ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เก็บจากประชาชนเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า อากรแสตมป์ อากรมหรสพ อากรสุรา เบียร์และเครื่องดื่ม ค่าใบอนุญาตการให้มีอาวุธปืน ภาษีสินค้าเข้าสินค้าออก ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงป่าไม้ เป็นต้น ประชาชนจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเสียภาษีตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

วางแผนภาษี 2562 ปีภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมคำนวณภาษี
วางแผนภาษี 2562 ปีภาษี 2561 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมคำนวณภาษี


หมายเหตุ

  • ผลการคำนวณเป็นการประมาณภาษีที่ท่านต้องชำระเบื้องต้นเท่านั้น
  • ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ประกอบการยื่นภาษีได้
  • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพลดหย่อนภาษี กองทุนรวมหุ้นระยะยาวลดหย่อนภาษี ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ท่องเที่ยว ซื้อสินค้าหรือบริการลดหย่อนภาษี

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กับการลดหย่อนภาษี

ขั้นตอนการยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 ยื่นแบบออนไลน์