โปรแกรมคำนวณภาษี version 2562 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โปรแกรมคำนวณภาษี version 2562

โปรแกรมคำนวณภาษี version 2562 

เพิ่มรายการลดหย่อน สำหรับปีภาษี 2561

 1. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตรไม่เกิน 60,000 บาท
 2. ช้อปช่วยชาติไม่เกิน 15,000 บาท
 3. ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองไม่เกิน 15,000 บาท

คำนวณภาษี 2562 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

รายละเอียดการลดหย่อนเพิ่มเติม สำหรับปีภาษี 2561

1.ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร จำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง เพื่อขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

 • 1. ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสมีภาวะตั้งครรภ์
 • 2. ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่า ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรให้แก่สถานพยาบาล

2.ช้อปช่วยชาติ จำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สินค้าที่สามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้มี 3 ชนิด คือ

 • 1. ยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน โดยจะต้องเป็นยางที่ผู้ผลิตซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มาใช้ในการผลิต และผู้ซื้อจะต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และคูปองที่ กยท. ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน
 • 2. หนังสือ สามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น โดยต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • 3. สินค้าโอทอป (OTOP) เพื่อเป็นการสนับสนุนชาวบ้านและชุมชนให้มีรายได้มากขึ้น โดยต้องซื้อจากร้านค้าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

3.ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวใน “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” และเป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์

หลักฐานในการยื่นหักลดหย่อนภาษี สามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และใบเสร็จรับเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยต้องระบุชื่อผู้มีเงินได้ที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน รวมทั้งวัน เดือน ปีที่จ่ายเงินไว้อย่างชัดเจน

“จังหวัดท่องเที่ยวรอง” ประกอบด้วย

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดกําแพงเพชร
 3. จังหวัดจันทบุรี
 4. จังหวัดชัยนาท
 5. จังหวัดชัยภูมิ
 6. จังหวัดชุมพร
 7. จังหวัดเชียงราย
 8. จังหวัดตรัง
 9. จังหวัดตราด
 10. จังหวัดตาก
 11. จังหวัดนครนายก
 12. จังหวัดนครพนม
 13. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 14. จังหวัดนครสวรรค์
 15. จังหวัดนราธิวาส
 16. จังหวัดน่าน
 17. จังหวัดบึงกาฬ
 18. จังหวัดบุรีรัมย์
 19. จังหวัดปราจีนบุรี
 20. จังหวัดปัตตานี
 21. จังหวัดพะเยา
 22. จังหวัดพัทลุง
 23. จังหวัดพิจิตร
 24. จังหวัดพิษณุโลก
 25. จังหวัดเพชรบูรณ์
 26. จังหวัดแพร่
 27. จังหวัดมหาสารคาม
 28. จังหวัดมุกดาหาร
 29. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 30. จังหวัดยโสธร
 31. จังหวัดยะลา
 32. จังหวัดร้อยเอ็ด
 33. จังหวัดระนอง
 34. จังหวัดราชบุรี
 35. จังหวัดลพบุรี
 36. จังหวัดเลย
 37. จังหวัดลําปาง
 38. จังหวัดลําพูน
 39. จังหวัดศรีสะเกษ
 40. จังหวัดสกลนคร
 41. จังหวัดสตูล
 42. จังหวัดสมุทรสงคราม
 43. จังหวัดสระแก้ว
 44. จังหวัดสิงห์บุรี
 45. จังหวัดสุโขทัย
 46. จังหวัดสุพรรณบุรี
 47. จังหวัดสุรินทร์
 48. จังหวัดหนองคาย
 49. จังหวัดหนองบัวลําภู
 50. จังหวัดอ่างทอง
 51. จังหวัดอํานาจเจริญ
 52. จังหวัดอุดรธานี
 53. จังหวัดอุตรดิตถ์
 54. จังหวัดอุทัยธานี
 55. จังหวัดอุบลราชธานี

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง